March 26, 2018

Индивидуално образовен план

Во нашето училиште континуирано се врши дообука на наставниците за работа со ученици со посебни образовни потреби. За таа намена од страна на м-р Милена Илиќ […]
November 14, 2017

Еко акција

Извештај за проведени активности по повод светски денови на екологија од 6 до 12.11.2017 година ООУ „Браќа Миладиновци“ светските денови на екологијата од 6.11.2017 до 12.11.2017 […]