Информации од јавен карактер

 • Податоци од надлежности кои ги извршува институцијата, односно кои се утврдени со закон
 • Податоци и контакт на институцијата
 • Податоци за функционерот,односно одговорното лице на институцијата
 • Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации
 • Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
 • Законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило
 • Прописи што во рамките на својата надлежност ги донесува институцијата во вид на подзаконски акти
 • Органограм за внатрешна организација на институцијата
 • Стратешки планови и стартегии за работа на институцијата
 • Годишни планови и програми за работа на институцијата
 • Распоред за дополнителна и додатна настава за
 • Годишен Буџет и завршна сметка на институцијата
 • Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот на институцијата
 • Ревизорски извештаи
 • Видови услуги кои ги дава институцијата
 • Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
 • Поднесување на барање за пристап до информации
 • Целокупна документација за јавните набавки, за концесиите и за договорите за јавно – приватно партнерство
 • Предлог на програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на институцијата
 • Соопштенија до јавноста за работи преземени од интернет страницата на институцијата во согласност со законските надлежности, информативни билтени, службени гласила и друго
 • Извештаи за работа на институцијата кои ги поднесува до органите надлежни за спроведување контрола и надзор
 • Статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации
 • Други информации кои произлегуваат однадлежноста и работата на институцијата