November 26, 2020

Прирачник за online учење

Публикацијата е подготвена во рамки на проектот „Зајакнување на капацитетите на едукаторите за настава на далечина со ИКТ алатки“. Проектот е поддржан од страна на Амбасадата […]
March 23, 2018

Наставници по предмети

Предмет Наставници: Македонски јазик Гордица Илијевска Весна Лазаровска Жаклина Трајковиќ Весна Давидовска Лидија Илијевска Славица Клековска Англиски јазик Ана Гиевска Ивана Денковиќ Марина Станоевиќ Елена Паскалова […]