Информации од јавен карактер

October 12, 2023

Кодекс на облекување

October 1, 2023

Да ГИ пОЧитУВаМе РаЗЛиКитЕ

ООУ,, Браќа Миладиновци” – Куманово ја информира пошироката јавност дека од учебната 2023/24 год. , продолжуваат со работа посебните паралелки од II до IX одд. и […]
October 1, 2023

Распоред за дополнителна и додатна 23-24 okтомври

September 19, 2023

Распоред за дополнителна и додатна 23-24