Наставници по предмети

Предмет Наставници:
Македонски јазик Гордица Илијевска
Весна Лазаровска
Жаклина Трајковиќ
Весна Давидовска
Лидија Илијевска
Славица Клековска
Англиски јазик Ана Гиевска
Ивана Денковиќ
Марина Станоевиќ
Елена Паскалова
Катерина Андоновска
Катерина Станковска Саздевска
Магдалена Крстевска
Снежана Богдановиќ
Француски јазик Зорица Пиргановска
Викторија Петровска
Германски јазик Ивана Димковски
Италијански јазик Драган Стефановски
Математика Дафина Јосимовска
Снажана Хрдличка
Гордица Миленковска
Сузана Атанасовска
Сандра Тасевска
Бојан Дамњановски
Математика и Работа со компјутери Тино Шаботиќ
Историја Анита Милановска
Маринела Јакимовска
Географија Соња Костадиновска
Валентина Митевска
Гоце Крстевски
Историја, Географија,
Основи на општествени науки, Основи на природни науки
Елена Марковска
Граѓанско образование Ивана Стошиќ
Биологија Зоран Стефановски
Татјана Тасевска
Гордана Јовановска
Логопед Романа Орозовиќ
Физика Валентина Павловска
Хемија Анета Давидовска
Магдалена Велчевска-Стојановски
Техничко образование Љубиша Петковки
Драги Димитриевски
Информатика Сашо Димковски
Сашо Антиќ
Иновации Елена Кипријановска
Ликовно образование Марина Цветановска Мартиновска
Слободан Тимчевски
Музичко образование Жаклина Паскалова
Наталија Крстевска
Физичко и здравствено образование Александар Келешов
Катерина Стојчевска
Биљана Божиновска
Никола Котевски
Александар Јовановиќ
Изборни предмети во VI одделение
Предмет Наставници:
Класична култура во европската цивилизација Ненад Начковски
Запознавање на религиите Мима Костиќ
Јасмина Ристевска
Изборни предмети во VII одделение
Предмет Наставници:
Истражување на родниот крај Ненад Јакимовски
Марина Арсовска