Соопштение

Им се соопштува на сите наставници, дека на ден: 29.12.2017 год. ќе се одржи Наставнички совет, во наставничка канцеларија со почеток во 12 часот.

Со следен Дневен ред:

  1. Анализа на успех,поведение и изостаноци на крај на Прво полугодие од учебната 2017/2018година;
  2. Реализација на задолжителна настава,дополнителна и додатна настава;
  3. Прашања и предлози.

27.12.2017
Марина Манојловска