Соопштение

Совет на родители при ООУ „Браќа Миладиновци„ – Куманово, ќе одржи состанок на ден 30.01.2018 (Вторник) со почеток во 18 часот во Наставничка канцеларија.

Со следниот Дневен ред:

  1. Информација за успех, редовност и поведение за прво полугодие за учебната 2017/18 година
  2. Мислење за програмите за изведување на екскурзии за III, V, VI и IX одделение
  3. Избор на комисија за ескурзија за трето одделение.
  4. Предлози и прашања

Ве молам за задолжително присуство.

Претседател на Совет на родители Зоран Ивановски

ООУ „Браќа Миладиновци“ – Куманово
ул. Народна Револуцијабр. 43 – Куманово