Соработка

Наставниците од нашето училиште редовно учествуваат на разни семинари, работилници и обуки кои се одржуваат во тек на целата учебна година и се на разни теми, а имаат за цел континуирано усовршување и информирање на наставниот кадар. Во контекст на тоа тие соработуваат со:

Едни од поважните одржани семинари се:

  • Модернизација на образованието „Промена на улогата на наставникот преку примена на нови стратегии за учење“,
  • USAID „Интеграција на ИКТ во наставата“,
  • ToolKID - Обука на одделенски наставници „Инплементација на ToolKID програмата во наставата“.